5 / 8 / 60 บรรยากาศงานสัมมนาประจำปี 2560

5 / 8 / 60
บรรยากาศงานสัมมนาประจำปี 2560
ในหัวข้อ " การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการบริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า"

al-Sum-2

al-Sum-6

al-Sum-10

al-Sum-14

al-Sum-15

al-Sum-3

al-Sum-7

al-Sum-1

al-Sum-11

al-Sum-4

al-Sum-8

al-Sum-12

al-Sum-16

al-Sum-9

al-Sum-13

al-Sum-17

al-Sum-5