บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด ได้เข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และได้รับ “รางวัล SME ดีเด่น” ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

สำหรับการจัดประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 11 ในปีนี้ จัดขึ้นโดย สสว. (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ซึ่งนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด เพื่อสรรหา SME ต้นแบบที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการ SME รายอื่น ๆ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

โดยการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 มีผู้ประกอบการ SME ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้รับรางวัลทั้งสิ้น 52 ราย จากผู้สมัครเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 1,581 ราย

ซึ่งความสำเร็จดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า บริษัทของเรามีความสามารถในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล