จากการรวบรวมผลการประเมิน บริษัทผู้จัดจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยโรงพยาบาล รามาธิบดี   ซึ่งหมายถึงราคา กำหนดส่งมอบ การให้บริการ รวมถึงคุณภาพของสินค้า และการบริการที่ผ่านมา บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน ได้รับคะแนนร้อยละ 100 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก 

     และจากการประเมินดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าบริษัท ฟาร์ ทริลเลียน มีความสามารถในการดำเนินกิจการที่เป็นไปตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และการบริการที่ดียิ่ง