บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน ได้ให้ความสำคัญกับการทำงาน ตามระบบ ISO 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร

       และ บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน ก็ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ติดต่อกันนานถึง 8 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทของเรา มีการบริหารงานที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานของระบบ ISO 9001  ทั้งในด้านการทำงาน การพัฒนา การติดตั้ง การบริการ และเราก็มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า โดยผ่านคุณภาพและการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง