บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน ได้จัดกิจกรรมการสัมนาในหัวข้อ “Growth mindset” โดย อ.พุทธ ชัชชัยยชญ์ จิระชนาภัทร

       โดยการสัมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการ สร้างพลังใจให้บุคลากรทุกคน มีความมุ่งมั่น และฝ่าฝันอุปสรรคในการทำงาน และสามารถหาแนวความคิดใหม่ด้วย growth mindset กรอบแนวคิดเชิงบวก ในการพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน พัฒนาทีม และพัฒนาองค์กร ให้ไปถึงจุดหมายเดียวกันได้อย่างเป็นทีม

       และในการสัมนาครั้งนี้ บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน ต้องขอขอบคุณ อ.พุทธ ชัชชัยยชญ์ จิระชนาภัทร ที่ได้มาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ “Growth Mindset”